اوریگامی در دنیا
Origami in World

دانلود مقاله

 


 

چند نمونه از کار کاغذ در سایر مناطق دنیا پیدا شده است . تعدادی کاغذ در قرن هشتم میلادی از آسیا توسط مورها به اروپا آورده شد . شواهدی وجود دارد که اریگامی(هنر کاغذ و تا) ژاپنی مسلک در اسپانیا و انگلیس و فرانسه به شکل پرنده است یا مرغ مورد تقلید قرار می‌گیرد . در جهان مدرن غرب اوریگامی ارائه شده توسط فیلسوف de:Umamubo نقش مهمی در اشاعه این هنر بازی کرد . امروزه در انگلیس Robert Harbin در آرژانتین Solozane.vincent و در فرانسه Gershon.Legman از جمله هنرمندانی هستند که اوریگامی می سازند .

از زمان نمایشگاه اوریگامی در هلند در سال ۱۹۵۵ میلادی و اعزام معلمان اوریگامی به ۲۸ کشور در غرب اقیانوسیه و جنوب شرقی در آسیا توسط وزارت خارجه ژاپن و موسسه ژاپن شمار طرفداران اوریگامی و انجمن‌های اوریگامی در ژاپن و کشورهای خارجی پی در پی در حال افزایش است . در میان ارگان های ارائه دهنده این هنر می توان از انجمن بین المللی اوریگامی که در سال ۱۹۵۴ در ژاپن تاسیس شد ،مرکز اوریگامی در امریکا ، تاسیس شده توسط لیلیان اوپنهایمر در ایالت متحده در ۱۹۵۹ انجمن اوریگامی بریتانیا سال تاسیس ۱۹۶۷ و مرکز گسترش اریگامی در ایتالیا سال تاسیس ۱۹۷۸ نام برد .