فرهنگ لغت اوریگامی
Origami Glossary

دانلود مقاله

 


 

Action Origami :طرحی که پس از اتمام ساخت قابلیت حرکت دارد مانند موشک کاغذی و یا پرنده بالزن

Back coating : چسباندن دو برگه متفاوت (مانند فویل و یا یک ورق بافت دار ) به هم برای تشکیل یک برگه

Base: ترکیبی از تاهایی است که می تواند به عنوان نقطه شروع برای ایجاد سازه های اوریگامی استفاده شود.

Bird base: یک تای پایه ی کلاسیک می باشد که هر دو سمت آن از یک تای مقدماتی تشکیل شده است.

Blintz: تا کردن تمام چهار گوشه کاغذ به سمت مرکز

Box-pleating: یک تکنیک توسعه یافته توسط اوریگامیست آمریکایی (نیل الیاس) است کاغذ را چین می دهند و به سمت نقاط نازکتر می شکند

Book Fold : یک تای پایه که شامل تا کردن طرفین یک مربع به طرف مقابل

برای مطالعه ادامه مقاله PDF را دانلود نمایید.