بررسی فرآیند تاثیر آموزش کاغذ و تا بر دقت و تمرکز کودکان

دانلود مقاله

 


 

هوش به عنوان یکی از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی است اما طبق پژوهش هایی که در این زمینه انجام گرفته مشکل مهم و اساسی حاکی از این است که بین هوش اندازه گیری شده بوسیله آزمون های هوش و توانایی های ذهنی بالقوه که در افراد وجود دارد گاهی اختلاف فاحشی بروز می کند که یکی از دلایل مهم آن وجود عدم دقت و تمرکز حواس لازم در جریان یادگیری و آموزش مطالب درسی مشاهده می شود . مانند دانش‌آموزی که به خوبی درس ریاضی را درک می‌کند و پی به راه حل مسائل می‌برد اما هنگام عملکرد قدرت ارائه صحیح مطالب یادگرفته شده را ندارد یعنی در واقع در انسجام و جمع وجور کردن آموخته های خویش ناتوان است .

هوش توانایی کلی فرد است و استعداد توانایی فرد در یک زمینه خاص گفته می شود . استعداد در سه دسته تقسیم می شود:۱- حسی ، ۲- حرکتی ،۳- ذهنی که موضوع دقت و تمرکز حواس در بخش توانایی ذهنی مورد توجه و عنایت ما قرار دارد . آنچه مسلم است استعداد بالقوه تمرکز حواس در همگان وجود دارد و مانند هر استعداد دیگر می‌توان آن را در دانش آموز رشد داد و پروراند و این خصلت را در او تربیت کرد و به عالی‌ترین درجه خود رساند . تمرکز حواس یک قدرت نسبی و اکتسابی است و ذاتی نیست مسئله ای که اینجا مورد توجه است تمرکز حواس به هنگام آموزش و یادگیری مطالب درسی یک تلاش ذهنی است .برای انسجام بخشیدن به مطالب و جمع و جور کردن یادگیری هر چه بیشتر این تلاش ادامه پیدا کند توفیق وی در یادگیری مطالب آموخته شده بیشتر خواهد شد و جریان یادگیری آسان تر انجام می گیرد .

تمرکز حواس و حافظه یک توانایی ذهنی است که عقیده پژوهشگران بر این است که با وجود توانایی های فردی از نظر هوش و استعدادهای ذهنی برای دانش آموزان چنانچه امکانات آموزشی خوب و مناسب فراهم باشد می توان شرایطی فراهم کرد که دانش آموز صرف نظر از تفاوت های ذهنی می توانند مطالب آموزشی را بطور یکسان و راحت بیاموزند .

جریان یادگیری و آموزش به عنوان جریان ساماندهی و تدارک تجربیات زنده و پربار یادگیرندگان در صورتی معنی دار خواهد بود که به راه های گوناگون جنبه های مختلف شخصیت انسان را در فعالیت های او درگیر کند همچنین دانش‌آموزان مطالب را به طور ساده یاد نمی‌گیرند هرآنچه که یاد می‌گیرند از طریق عواطف واحساسات تحت تاثیر قرار گرفته و سازماندهی می شود بنابراین هدف ما بر این است تا با آموزش روشی خاص به نام اوریگامی که نوعی فعالیت فنی ، هنری است و به عنوان یک وسیله کمک آموزشی حرکات و فعالیت‌های جسمانی و روحی را در قالب این هنر و فن به تحرکی مثبت و پویا واداشته و در واقع پل ارتباطی بین تفکر عینی و محسوس و تفکرات انتزاعی و ذهنی برقرار کرده و با ایجاد سهولت در امر یادگیری و فراهم آوردن شرایط لازم در جهت ایجاد تغییرات مطلوب در ابعاد مختلف رفتارهای کودک و تقویت توانایی های ذهنی خصوصاً دقت و تمرکز حواس و بالا بردن حس اعتماد به نفس و ایجاد روحیه شاد و تقویت توانایی عملی او را یاری کنیم تا فعالیت های ادراکی او پرورش یابد و به ادراک او دقت بیشتری ‌بخشد و در زمینه هوش نظام مختصات عملیاتی سازمان یابد و در ضمن آموزش اریگامی که از لحاظی متناسب با زبان کودک و ارتباط عمیق با ویژگی‌های او و تمایلات درونی است زیرا به نوعی در غالب بازی های کودکانه با تخیلات و تصورات ذهنی او در گیر می شود اما به صورتی با نظم و قاعده ای خاص خود رفتارهای کودکانه را با قوانین ترکیب کرده و او را مستقیم درگیر کار و تلاشی لذت بخش و هیجانی می کند و موجب تغییر رفتار و ایجاد رفتاری مثبت برگرفته از نظم و قانون خواهد شد و از آنجا که دوره آموزش ابتدایی زمانی است مناسب که فکر و ذهن دانش آموز بر اساس مفاهیم از زمان و مکان و علت … سازمان می‌یابد و تفکر منطقی پی ریزی می شود کودک در دوره ابتدایی از نظر هماهنگی حسی، حرکتی رشد بالینی دارد خود مداری کاهش می بابد . آموزش اوریگامی در ایجاد مهارت های لازم نقش اساسی داشته و در شکوفایی استعدادهای ذهنی و پرورش و تقویت قدرت خلاقیت و در ایجاد هماهنگی بین حرکات و فعالیت های جسمانی و تعامل عواطف و احساسات و پرورش قدرت دقت و تمرکز حواس نقش مهمی را ایفا می کنند .